Yardım Çeşitleri

 1. Bir defaya mahsus yapılan yardımlar:

 1. Şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden (intihar dâhil) erbaş ve erler için yapılan ölüm yardımı,

 2. Malul gazi ve engelli erbaş ve erlere yapılan maluliyet yardımı,

 3. Bakım yardımı almakta iken vefat eden malul gazi ve engelli erbaş ve erler için yapılan ölüm yardımı,

 4. Doğum yardımı,

 5. Bakım ve öğrenim yardımı almakta olan çocuğun vefatı halinde yapılan ölüm yardımı.

 1. Sürekli veya belli bir süre dâhilinde yapılan yardımlar:

 1. Malul gazi ve engelli bakım yardımı,

 2. Bakım ve öğrenim yardımı.

 1. Bir defaya mahsus yapılan yardımlar ile ilgili açıklamalar:

 1. Şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden erbaş ve erler için yapılan ölüm yardımı: Şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin medeni durumları dikkate alınarak belirlenen hak sahiplerine ödeme yapılır.

 2. Malul gazi ve engelli erbaş ve erlere yapılan maluliyet yardımı: Malul gazi ve engelli erbaş ve erlere, maluliyet dereceleri esas alınmak sureti ile ödeme yapılmaktadır. Yardımın tahakkuku için, malul gazi veya engelli erbaş ve er hayatta iken müracaat edilmesi gerekir. Söz konusu Mehmetçiğin ölümünden sonra yapılan müracaatlar işleme konulmaz. Ancak yardım müracaatının yapılmasını müteakip ölümün gerçekleşmesi halinde bu yardım hak sahiplerine ödenir.

 3. Bakım yardımı almakta iken vefat eden malul gazi ve engelli Mehmetçikler için yapılan ölüm yardımı: Yürürlükteki yardım planına göre hak sahiplerine ödenir.

 4. Doğum yardımı: Şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden erbaş ve erin ölüm tarihinde; malul gazi ve engelli bakım yardımına hak kazanan malul gazi ve engelli erbaş ve erin ise malul veya engelli olmasına sebep olan olay (kaza dâhil) durumunda olay tarihinde; hastalık durumunda ise askerliğe elverişli değildir kararlı raporunu almasına neden olan hastalığın ilk tespit edilme tarihinde (kıta revirine ilk müracaat, hastaneye sevk veya bu hastalıkla ilgili olarak ilk istirahat/hava değişim tarihinden hangisi tespit edilmişse)eşi hamile ise doğum yaptığında yürürlükteki yardım planına göre doğan çocuğa doğum yardımı yapılır.

 5. Bakım ve öğrenim yardımı almakta olan çocuğun vefatı halinde ödenen ölüm yardımı: Bakım ve öğrenim yardımı almaya hak kazanmış her bir çocuğun ölümü halinde yürürlükteki yardım planına göre velisine/vasisine bu yardım yapılır. 

 1. Sürekli veya belli bir süre dâhilinde yapılan yardımlar ile ilgili açıklamalar:

 1. Malul gazi ve engelli bakım yardımı: Maluliyet yardımını hak eden malul gazi ve engelli Mehmetçiklere, maluliyet derecelerine göre yapılan ve tutarı yürürlükteki yardım planına göre tespit edilen yardımdır. Aylık olarak tahakkuk ettirilir ve üç aylık dönemler halinde peşin ödenir.

 1. Bakım ve öğrenim yardımı: Şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden erbaş ve erin ölüm tarihinden, malul gazi ve engelli erbaş ve erlerden sürekli bakım yardımına hak kazananların, malul veya engelli olmasına sebep olan olay (kaza dâhil) durumunda olay tarihinden, hastalık durumunda ise, askerliğe elverişli değildir raporunu almasına neden olan hastalığın ilk tespit edilmesinden (kıta revirine ilk müracaat, hastaneye sevk veya bu hastalıkla ilgili olarak ilk istirahat/hava değişim tarihinden hangisi tespit edilmişse) önce doğmuş çocukları ile bu tarihte eşi hamile olup müteakiben doğan çocukların (askerlikten normal terhis olan erbaş ve erlerden terhisinden sonra askerlik hizmeti esnasında bir olay veya hastalığa bağlı olarak askerliğe elverişli değildir raporu alanlarda da hastalığın/sakatlığın/olayın başlangıcı olarak askerlik hizmeti esnasındaki tarih esas alınır) bakımı ve okudukları sürece öğrenimlerini sürdürebilmeleri için aşağıdaki esaslar dâhilinde ödenir;

                       1. Her çocuk için koşulsuz olarak on sekiz yaşını tamamlayana kadar,

                       2. Lise düzeyinde eğitim gören çocuklara yirmi yaşını tamamlayana kadar, (lise eğitimini bitiren öğrenci on sekiz yaşını tamamlayana kadar lise seviyesinden yardım almaya devam eder),

                       3. Yükseköğretim düzeyinde iki veya üç yıllık ön lisans seviyesinde eğitim alan çocuklara yirmi beş yaşını tamamlayana kadar,

                       4. Yükseköğretim düzeyinde lisans veya lisansüstü seviyesinde öğrenim gören çocuklara yirmi altı yaşını tamamlayana kadar,

                       5. Öz gereksinimlerini yerine getiremedikleri, başkalarının bakım ve yardımına muhtaç oldukları devlet hastanelerinin sağlık kurulu raporu ile belgelenen hasta ve engelli çocuklara hastalık ve engellilik durumları devam ettiği sürece bakım ve öğrenim yardımı yapılır.

                      6.Bu yardımın tutarı yürürlükteki yardım planına göre öğrenim seviyeleri dikkate alınarak belirlenir.

                      7.Bakım ve öğrenim yardımı üçer aylık dönemler halinde ödenir.

                      8. Öğrenciler her yıl eylül – aralık ayları içerisinde öğrenci belgelerini ibraz etmek zorundadır. Bu süre sonrasında belge gönderenlerin yardımları bir sonraki üç aylık ödeme döneminden itibaren yapılır. Geriye dönük ödeme yapılmaz.

                      9.Bakım ve öğrenim yardımı almaya hak kazanan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim yapan öğrencilere ayrıca;

                              9. a) Öğrenim yaptığı üniversite veya yüksek öğrenim kurumunun belirlediği harç bedelleri (dekontta belirtilen harç bedeli miktarı) ödeme dekontunun gönderilmesini müteakip ödenir.

                              9.b) Bir aylık bakım ve öğrenim yardım bedeli kadar yılda bir defa ocak ayı içerisinde kitap ve kırtasiye yardımı yapılır.

                      10. On sekiz yaşını doldurmamış, veli veya vasisi de bulunmayan, bir kurum veya koruyucu aile tarafından koruma altına alınmış olan çocukların yardımları, kontrol ve denetimi Vakfa ait olmak üzere, devlet bankalarında vadeli mevduat şeklinde değerlendirilir. Birikmiş mevduat, bilahare resmi vasi tayin edilmesi halinde vasilerine, vasi tayin edilmemesi halinde ise on sekiz yaşını doldurduklarında kendilerine ödenir.

 1. Ayvalık Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi:

Ayvalık Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezinden istifade eden şehit Mehmetçik aileleri ve malul gazi Mehmetçiklerin kendileri ve ailelerinin yol ve iaşe ücretleri de TSK Mehmetçik Vakfı tarafından karşılanmaktadır.

 1. Mehmetçik Sigorta kapsamında yapılan yardımlar

 2. Anne ve Babalar gününde yapılan yardımlar.