Yardım Uygulamasına Yönelik Usul ve Esaslar

     1. Yardım yapılabilmesi için erbaş ve erlerin hizmette iken, şehit olmaları veya herhangi bir nedenle hayatını kaybetmeleri, malul gazi olmaları veya engelli hale gelmeleri gerekir.

     2. Malul gazi veya engelli sayılabilmek için;

         a. Askerî hastane tarafından "Askerliğe Elverişli Değildir" kararının verilmesi,

         b. MSB Sağlık Dairesi Başkanlığınca;

         "Askerliğe Elverişli Değildir" kararının verilmesine neden olan kaza, hastalık veya arızanın askerlik süresi içerisinde oluştuğunun,

          Bu kaza, hastalık veya arıza nedeni ile malul gazi veya engelli hale geldiğinin,

          Malul gazi veya engelli hale gelmişse maluliyet derecesinin bildirilmesi gerekir.

     3. Bir kere yapılan ölüm, maluliyet ve doğum yardımları zaman aşımına uğramaz. Sürekli olarak yapılan gazi ve engelli bakım yardımı ile bakım ve öğrenim yardımı ise geçmişe yönelik olarak ödenmez, yardım onay tarihini takip eden ayın ilk gününden itibaren başlatılır.

     4. Bir kere yapılan ölüm, maluliyet ve doğum yardımlarının ödemelerinde karar tarihindeki yardım tutarı esas alınır. Sürekli olarak yapılan gazi ve engelli bakım yardımı ile bakım ve öğrenim yardımı ödemelerinde ise yardım onay tarihini takip eden dönemlerdeki yardım tutarlarına göre ödeme yapılır.

     5.Herhangi bir nedenle sürekli ve belli bir süre dâhilinde yapılan yardımları durdurulan hak sahibi kişilere, ödemeyi durdurma sebebinin ortadan kalkması hâlinde yapılacak olan ödeme, süresi bir yılı aşmış ise söz konusu eksik evrakın geliş tarihini takip eden aybaşından itibaren başlar, geriye dönük ödeme yapılmaz. Süre bir yıldan az ise ödemenin durdurulduğu tarihten o güne kadar olan ödemeler yapılır.

     6. Yardımlar hak sahiplerine ödenir. Hak sahiplerinden hukuki tasarrufta bulunma ehliyeti olmayanların yardım ödemeleri ise velilerine, velisi yoksa veya terk etmişse vasilerine yapılır.

     7. Maluliyetleri nedeniyle müracaat edenlerin, maluliyet derecelerinin MSB Sağlık D. Bşk.lığınca en kısa sürede belirlenmesi ve yardımın gecikmeden yapılması esastır.

     8. Askerlik hizmeti sırasında yaralanmış veya hastalanmış olmalarına rağmen normal terhis olan erbaş ve erlerden, söz konusu yaralanma veya hastalıklarına bağlı olarak sonradan sağlık durumlarının bozulması sonucunda, askerlik şubelerince tam teşekküllü askerî hastaneye sevk edilerek “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı sağlık kurulu raporu alanların da müracaatları değerlendirilir.

     9. Maluliyet yardımı alan hak sahiplerinin maluliyet yardımı yapılması kararının verildiği tarihten itibaren üçer yıl sonlarında ve en fazla iki defa yeniden muayeneleri yapılır.

         İlk muayene veya birinci ya da ikinci üç yıl sonunda yapılan muayene sonucunda alınan raporlarının MSB Sağlık D. Bşk.lığının incelenmesi sonucu maluliyet derecelerinin değişmeyeceği anlaşılanların başka muayeneleri yapılmaz.

         Maluliyet derecelerinin değişmeyeceği anlaşılanlar MSB Sağlık D. Bşk.lığınca TSKMEV’na bildirilir.

         Malullükleri değişmeyeceği anlaşılanlar, malullük derecelerinde yükselme olduğunu beyan etmeleri halinde son raporlarının tasdik edildiği tarihten sonra bir defaya mahsus olmak üzere askerî hastanelerde yeniden muayene edilmeleri istenebilir. Maluliyet derecelerinin değişmesi halinde değişikliğin yapıldığı ilk ay başından itibaren bakım yardımı yeni derecesinden yapılmaya başlanır. Maluliyet derecesinin değişmesine bağlı olarak ayrıca maluliyet yardım farkı ödenmez.

         Maluliyeti geçici olarak belirlenen malul gazi ve engelli Mehmetçiklere müteakip muayene için, muayene tarihine altı ay kala uyarı yazısı yazılır. Yeni raporun MSB Sağ. D. Bşk.lığı tarafından değerlendirilmesine göre yardımlar devam eder veya kesilir (Muayeneye tabi tutulan malul gazi ve engelli Mehmetçiklerin bakım ve öğrenim yardımı alan çocukları ile ilgili işlem MSB Sağ. D. Bşk.lığının değerlendirme sonucuna müteakip yapılır). Belirlenen tarihine kadar raporunu göndermeyenlerin yardımları müteakip yardım ödeme tarihinden itibaren durdurulur. Raporunu gönderince yardımları tekrar açılır.

     10. Bu Yönetmelik’in yürürlüğe girmesinden önce hakkında maluliyet yardımı yapılması kararı verilen ve buna istinaden maluliyet yardımı alan hak sahiplerinin maluliyetlerine neden teşkil eden hastalık, yaralanma ve olayların silah altında bulundukları süre içerisinde vukuu bulup bulmadığı ve/veya maluliyet derecelerinin değişip değişmediğine ilişkin yeniden değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonucuna göre TSK Mehmetçik Vakfı Yönetim Kurulu kararı ile yardım devam eder veya kesilir.

     11. Hak sahibi için SGK’nca da maluliyet derecesi belirlenmiş ise SGK’nun belirlediği derece esas alınır ve yardımlar yeni derecesine göre yardım planına uygun olarak yapılır. Aynı raporla ilgili olarak maluliyet derecesi hak sahibinin lehine ise maluliyet yardım farkı ödenir, aleyhine ise geri ödeme yaptırılmaz. Sürekli yardımlarla ilgili olarak geriye dönük ödeme yapılmaz. Değişikliğin onaylandığı tarihi takip eden ilk ay başından itibaren ödeme tutarları yeni derecesine göre belirlenir. SGK tarafından söz konusu şahıs ile ilgili yeni derece belirlenirse bu derece esas alınır.

         Bu durumda olan şahıslar için 9'uncu maddede belirtilen muayene işlemleri yapılmaz. Bu durumda olan hak sahipleri SGK’nun kendilerine tanıdığı süreden sonra sağlık durumlarının bozulduğunu veya hastalıklarının rapora tam olarak yansıtılmadığını beyan ederlerse, muayeneleri yaptırılır ve yeni raporları MSB Sağlık Daire Başkanlığınca değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda oluşacak derece değişikliği Yönetim Kurulunun kararı ile yürürlüğe girer.

     12. Askerlik çağı bittikten sonra (41 yaşına girdiği sene ocak ayının birinci günü) müteakip muayene yaptırılmaz, sağlık durumunun bozulduğunu beyan edenlerin muayene talepleri kabul edilmez ve askerî hastanelerden alınmış olan askerliğe elverişli değildir kararlı sağlık kurulu raporları kabul edilmez. Ayrıca; askerlik çağı bittikten sonra “Askerliğe Elverişli Değildir” raporu alarak müracaat edenlerin müracaatları kabul edilmez.